Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Op al onze cursussen, aanbiedingen, diensten, contracten en op de door EHBO Viva gesloten overeenkomsten zijn, tenzij hiervan conform lid. 2 niet is afgeweken, deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien EHBO Viva deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbod

 1. EHBO Viva brengt het cursusaanbod onder anderen uit via de eigen website, en waar nodig (bij maatwerk cursussen) schriftelijk per e-mail.
 2. Het aanbod bevat minimaal een cursusomschrijving en of er al dan niet een verplichting tot gebruik van cursusmateriaal is.
 3. Het aanbod vermeld in ieder geval de wijze van uitvoering van de overeenkomst, de startdatum van de cursus, waar nodig de toelatingseisen om aan de cursus te kunnen deelnemen, een totaalprijs en de wijze van betalen.
 4. Onze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk kenbaar gemaakt, en staan vermeld op onze website. Op verzoek van de klant stuurt EHBO Viva tevens een kopie van de algemene voorwaarden per e-mail kosteloos toe.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De klant gaat middels het inschrijven voor een cursus een overeenkomst met EHBO Viva aan. Een inschrijving voor een cursus kan onder anderen plaatsvinden via onze website, telefonisch, per e-mail, via een derde partij of via een contract.
 2. Bij een particuliere klant komt de overeenkomst tot stand op het moment dat EHBO Viva de inschrijving aan de klant hebben bevestigd.
 3. Aanvang van de cursus bij onderwijs op afstand start op het moment dat EHBO Viva de toegang tot het online cursusmateriaal aan de klant heeft aangeboden.
 4. EHBO Viva is gerechtig de kredietwaardigheid van een klant door een derde partij te laten controleren. Indien de kredietwaardigheid negatief is, is EBHO Viva gerechtigd de overeenkomt te ontbinden.
 5. Zonder schriftelijke toestemming is de klant niet gerechtigd de overeenkomst over te dragen aan een derde. EHBO Viva kan aan een overdracht van een overeenkomt aanvullende voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4. Serviceduur

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft een particuliere klant 6 maanden de tijd om cursus te starten, en 12 maanden de tijd om de cursus inclusief eventuele
  praktijksessie/examen af te ronden. Na 12 maanden beëindigd de overeenkomt automatisch en bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft een klant die geen particulier is, dan wel de deelnemer van de klant 6 maanden de tijd om cursus te starten, en 12 maanden de tijd om de cursus inclusief eventuele praktijksessie/examen af te ronden. Na 12 maanden beëindigd de overeenkomt automatisch en bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het betaalde of nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 5. Wijziging cursus

 1. EBHO Viva houd het recht voor om een cursus indien er onvoldoende aanmeldingen zijn te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip.
 2. Indien de klant de datum, locatie en/of tijdstip van de cursus, praktijksessie en/of examen binnen 14 dagen voor aanvang wenst te wijzigen, dan is EHBO Viva gerechtig de volledige cursuskosten (per gewijzigde module) bij de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Beëindiging en wijziging

Overeenkomst op afstand

Producten, cursussen, praktijksessies en examens (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd)

 1. Een particuliere klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand welke uitsluitend betrekking heeft op de aankoop van producten waaronder EHBO doos (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd), cursussen, praktijksessies en/of examens zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Als de overeenkomst op afstand uitsluitend betrekking heeft op de koop van producten waaronder EHBO doos (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd) dan gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van levering. Indien de overeenkomst op afstand een koop van een praktijksessie en/of examen (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd) betreft, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van de bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2.
 2. Indien de klant overeenkomstig lid 1 de overeenkomst ontbind, dient de klant het ontvangen product en/of cursusmateriaal in onbeschadigde en waar van toepassing in originele verpakking zo spoedig mogelijk terug te sturen.
 3. Indien de praktijksessies en/of Examens is aangevangen/afgelegd voordat de termijn van 14 kalenderdagen overeenkomstig lid 1 is verstreken, bestaat er geen recht op ontbinding van de overeenkomst

 

Digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd (bijvoorbeeld ‘online theorie’)

 1. Indien de klant in tegenstelling van wat in lid 1 is bepaald de digitale inhoud welke niet op een materiele drager is geleverd online heeft geactiveerd en/of geopend kan deze overeenkomst niet meer worden ontbonden. Bij het activeren/openen van het digitale bestand verliest de klant het herroepingsrecht.

 

Wijziging cursus

 1. Op verzoek van de klant kan EHBO Viva in uitzonderlijke gevallen besluiten een cursus te wijzigen naar een andere cursus. Het is EHBO Viva vrij om het verzoek tot wijziging van een cursus af te wijzen. De kosten voor een wijziging bedragen 125,- euro (Als de cursuskosten excl. BTW minder zijn dan 250,- euro, dan bedraagt de kosten voor de wijziging 50,- euro.) plus de eventuele meerprijs van de cursus. Indien EHBO Viva besluit de cursus te wijzigen, dan dient de klant binnen 14 dagen alle kosten te voldoen. Een cursus op eigen locatie (in-company) kan alleen in onderling overleg en met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 2. EHBO Viva houd het recht voor om de cursusinhoud waar noodzakelijk te wijzigen.

 

Artikel 7. Examens 

 1. Aan een (her)examen kan pas worden deelgenomen als zowel de theoriesessies als de praktijksessies zijn doorlopen en het cursusgeld is voldaan.
 2. Indien van toepassing is het examen onderdeel van de cursus.
 3. Het certificaat of diploma van de cursus wordt door EHBO Viva verstrekt nadat de cursist met goed gevolg de volledige cursus heeft doorlopen en aan de betalingsverplichting is voldaan. Op het certificaat of diploma wordt de naam en geboortedatum vermeld zoals deze bij aanmelding van de cursus is doorgegeven. Kosten voor het eventueel aanpassen van een tenaamstelling of een kopie certificaat of diploma worden doorbelast aan de klant.

Artikel 8. Betaling

 1. De Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van EHBO Viva aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 2. Alle prijzen van EHBO Viva zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Bij het uitblijven van een betaling ontvangt de klant een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Als ook na het verzenden van de betalingsherinnering betaling uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien een klant in verzuim is, komen alle bijkomende kosten voor rekening van de klant. Bij een zakelijke klant bedragen de kosten ten minste 10% van de hoofdsom met een minimum van 115.- EURO. Bij een particulier klant zullen de kosten worden berekend conform de wettelijke regelgeving. EHBO Viva zal bij uitblijven van betaling de vordering overdragen aan een incassobureau.
 5. Bij het uitblijven van betaling is de klant naast de incassokosten vanaf de vervaldatum van de factuur EHBO Viva wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 9. Legitimatie

 1. Iedere cursist is verplicht om tijdens de cursus en het eventuele examen een geldig legitimatie te kunnen tonen. De gegevens zoals vermeld op het legitimatiebewijs moeten overeenkomen met de gegevens welke EHBO Viva bij de aanmelding heeft ontvangen. Indien de cursist geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan de cursist de toegang tot de cursussen en/of het examen worden ontzegt.
 2. Indien de cursist tijdens de cursus en/of het examen geen geldig legitimatiebewijs kan tonen bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld of het volgen van een cursus op een later moment.

 

Artikel 10. Prijs

 1. EHBO Viva behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen prijzen tussentijds aan te passen, en achteraf door te belasten aan de klant. Tussentijdse prijsaanpassingen bij bestaande overeenkomsten worden alleen aangepast als externe factoren hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan externe examen en certificering kosten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid, overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien EBHO Viva aansprakelijk is voor schade aan een klant of deelnemers aan een cursus, is de aansprakelijkheid ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de directe schade met een bedrag nooit hoger dan de door de klant reeds betaalde cursuskosten.
 2. EHBO Viva is op geen enkele aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers van een cursus.
 3. EHBO Viva is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van een cursus of van de informatie vanuit een cursus, cursusmateriaal, website, folders enz.
 4. EHBO Viva is niet aansprakelijk voor deelnemers van een cursus die de veiligheidsvoorschriften niet opvolgen.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich tevens uit tot alle personen welke in opdracht van EHBO Viva hun taken vervullen.
 6. Indien de klant niet zelf de cursist is, is de klant verantwoordelijk dat de deelnemer de aansprakelijkheidsbeperking aanvaard.
 7. In alle gevallen is EHBO Viva gerechtigd om één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomt zonder opgaaf van redenen op te schorten. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op welke schadevergoeding dan ook. In geval EHBO Viva als gevolg van een overmacht situatie haar verplichting uit de overeenkomst niet binnen één maand kan nakomen, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dit zonder dat partijen tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
 8. Van overmacht is sprake als EHBO Viva wordt gehinderd de verplichtingen uit de overeenkomst of voorbereidingen daarvoor te doen.
 9. Indien EHBO Viva door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, dan is EHBO Viva gerechtigd om zonder enige schadevergoeding jegens de klant de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. EHBO Viva zal dan klant in deze situatie zo spoedig mogelijk informeren.

 

Artikel 12. Levering cursusmateriaal

 1. Het eventuele cursusmateriaal zal tijdig voor aanvang van de cursus naar de cursist worden verzonden.
 2. Hoewel EHBO Viva haar leveringstermijn van cursusmateriaal naar beste weten naar aanleiding van de gegevens vanuit de overeenkomst hebben vastgesteld aanvaart EHBO Viva geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. Bij onvoorziene omstandigheden die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan is EHBO Viva niet gebonden een leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden.

 

Artikel 13. Uitval instructeur, trainer of examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van de instructeur, trainer of examenbeoordelaar zal EHBO Viva waar mogelijk voor een gelijkwaardige vervanger zorgdragen. In het geval vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal EHBO Viva de klant zo spoedig mogelijk informeren en alternatieve data voorstellen.
 2. Bij ziekte en/of verhindering van de instructeur, trainer of examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op (schade)vergoeding. EHBO Viva zal geen extra kosten aan de klant doorbereken voor de verzorging van de alternatieve cursus.
 3. De klant kan de cursus of examen vanwege de uitval van de instructeur, trainer of examenbeoordelaar niet kosteloos annuleren of de overeenkomst tussentijds beëindigen.

 

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

 1. EHBO Viva zal de door de klant verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. EHBO Viva conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

 1. De door de klant verstrekte persoonsgegevens aan EHBO Viva worden in overeenstemming met ons privacy regelement verwerkt. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn versterkt hiervan door de klant zijn geïnformeerd en allen toestemming hebben gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens door EHBO Viva.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom inclusief auteursrecht welke betrekking heeft op het lesmateriaal welke EHBO Viva verstrekt. Zonder schriftelijk toestemming van EHBO Viva mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
 2. De klant staat er voor in dat tekeningen, materialen, modellen of andere werken welke de klant aan EHBO Viva ter beschikking stelt vrij zijn van intellectueel eigendomsrecht bij derden.

 

Artikel 17. Wijziging van de algemene voorwaarden  

 1. Bij wijziging van de algemene voorwaarden zal deze bekend worden gemaakt op de website of via een persoonlijke kennisgeving per e-mail.

 

Artikel 19. Geschillen

 1. Op onze algemene voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Artikel 20. Klachtenregeling 

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, diensten en/of Cursussen van EHBO Viva dienen schriftelijk (per e-mail) binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, te worden ingediend per e-mail naar EHBO Viva. E-mailadres: info@ehboviva.nl.
 2. EHBO Viva zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal EHBO Viva de Klant daarvan, binnen de termijn van 14 dagen, op de hoogte stellen en daarbij een indicatie geven wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De Klant dient EHBO Viva in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien partijen er, met inachtneming van de in artikel 20 lid 2 gestelde termijn, onderling niet uitkomen zal de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde stelt de Klant in de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten. Dit kan achterwege gelaten worden, indien de Klant heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor alle partijen bindend.

Privacy verklaring

In sommige gevallen hebben we bij je geplande cursus of aankoop informatie van je nodig. Bijvoorbeeld als je een online cursus bestelt, een aankoop doet, of een cursus inplant. 

Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens. Het gaat immers om jouw privacy. Hieronder lees je over ons privacybeleid en wat we met jouw gegevens doen. 

EHBO Viva 

Deze privacyverklaring geldt voor: EHBO Viva B.V. In deze privacyverklaring wordt de naam EHBO Viva gebruikt en genoemd en hiermee wordt verwezen naar de EHBO Viva B.V. 

Hoe gaat EHBO Viva om met jouw persoonsgegevens? 

EHBO Viva beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum. Er zijn echter altijd bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals voor de afname van alle producten en diensten die EHBO Viva biedt. Zo vragen we bijvoorbeeld in de webshop een aantal persoonsgegevens: deze gegevens zijn nodig om de bestelde producten of diensten correct te kunnen afleveren.  Ook in andere gevallen hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld voor het reserveren van een cursus of wanneer je bij ons solliciteert. We gaan heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We bewaren persoonsgegevens zo kort mogelijk (zie punt 7). We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens. Degene die zijn of haar persoonsgegevens aan ons verstrekt, is en blijft eigenaar van deze gegevens. Dat betekent dat er door de eigenaar van deze gegevens toestemming is gegeven om de persoonsgegevens te verwerken. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming weer kan intrekken en zijn of haar gegevens kan laten verwijderen (zie punt 15). 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon is te herleiden. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens. 

Wat is het verwerken van persoonsgegevens? 

Onder verwerking verstaan we elke handeling die wordt verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

Cursus op locatie of theorie online. Tijdens een cursus of examen, kan het voorkomen dat er beeldmateriaal gemaakt wordt dat wordt gebruikt als sfeerimpressie of om verslag te doen. Dit valt onder de uitzondering journalistieke doeleinden, zoals te vinden is in de Uitvoeringswet AVG. Toch zullen wij voorafgaand aan een cursus of praktijk examen ons best doen om iedereen vooraf om toestemming te vragen. Hebben wij je niet kunnen bereiken via mail of telefoon? Geen probleem. Wil je niet herkenbaar in beeld worden gebracht, laat dit dan weten aan de fotograaf. Deze zal hier dan rekening mee houden. Het fotograferen van minderjarigen en wilsonbekwamen zal uitsluitend plaatsvinden met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger. Voor het overige beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens een cursus of examen en waarbij bezoekers herkenbaar in beeld zijn, geldt dat hiervoor toestemming aan betrokkene wordt gevraagd. 

Websitebezoek 

Op onze website worden verschillende diensten aangeboden. Zo kun je een cursus of een EHBO Viva product kopen. Je kunt een cursus reserveren. In al deze gevallen vragen wij jou om persoonsgegevens, om jouw aankoop, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Op onze websites maken we gebruik van cookies, analytics en andere technieken. Dat doen we om de websites en apps goed te laten werken en ook om gegevens te verzamelen waarmee we de websites kunnen verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Het gaat hierbij om de websites www.ehboviva.nl. Wij kunnen vragen om de volgende persoonsgegevens: Webshop, online-cursus en e-mailcommunicatie. Doordat je gebruikmaakt van onze diensten, online bij ons winkelt of ons wil volgen via sociale media en je hiervoor bepaalde persoonsgegeven hebt ingevuld, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken: voor- en achternaam; adres (voor de webshop); woonplaats landgegevens; telefoonnummer (voor de webshop); e-mailadres; overige informatie die door de bezoeker van de website vrijwillig wordt verstrekt en/of waar de bezoeker ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven om te mogen verwerken, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeksdoeleinden of om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten die plaatsvinden rondom EHBO Viva of een cursus van EHBO Viva. IP-adres als je een aanvraag- of contactformulier via de website invult en verzendt. 

Cursus online en/of op locatie 

Van bezoekers die een cursus inplannen (per telefoon, e-mail of via de website) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam van degene die de activiteit boekt of die contactpersoon is; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; land; IP-adres dat automatisch wordt toegevoegd wanneer je op de website een formulier invult en verzendt. 

Cursus met je vrienden 

Bij het invullen van de email velden bedoeld om je vrienden / familie uit te nodigen voor een cursus worden de email adressen bewaard zodat de afhandeling en reservering met ons systeem goed kan verlopen. Als je van deze dienst gebruik hebt gemaakt dan bewaren wij je email adres zodat wij je op de hoogte kunnen houden van de vorderingen in het reserveringsproces en kunnen we je service en (product)informatie sturen omtrent de cursussen van EHBO Viva.nl. Je ontvangt deze informatie per mail totdat je je hiervoor uitschrijft 

Cursus voor bedrijven 

Wil je met jouw collega’s een cursus plannen en is dit bedrijfsmatig, dan worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen: naam contactpersoon; e-mailadres contactpersoon; telefoonnummer contactpersoon. 

Contact 

Heb jij per mail verzocht dat een medewerker van EHBO Viva contact met je opneemt, dan kunnen wij buiten de bedrijfsgegevens om onder meer de volgende persoonsgegevens vragen: naam (contactpersoon); e-mailadres (contactpersoon); in sommige gevallen jouw geslacht; telefoonnummer (als je om telefonisch contact hebt verzocht); daarnaast heb je de mogelijkheid om nadere gegevens op te geven, indien je dit wilt. 

Onderzoek 

Om de kwaliteit van onze website te kunnen verbeteren, doen wij regelmatig onderzoek. Deze onderzoeken zijn over het algemeen anoniem. Indien er onderzoek wordt gedaan waarbij wél persoonsgegevens worden verwerkt, vragen wij niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Ook vragen wij uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens. 

Solliciteren 

Als je bij EHBO Viva solliciteert, verwerken wij van jou de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; cv; motivatie. 

 Wanneer verwerken wij persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als: deze nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen; de eigenaar hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven; er een gerechtvaardigd belang is voor EHBO Viva (bijvoorbeeld analytische doeleinden of direct marketing); de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Waarom doen wij dit? 

EHBO Viva verwerkt persoonsgegevens: 

om jouw bestelling, informatieaanvraag of cursus goed te kunnen verwerken; om contact te kunnen opnemen als er problemen zijn met of vragen zijn over de uitvoering van de overeenkomst; om contact te kunnen opnemen als er urgente wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor de datum of het tijdstip waarop je je cursus of examen hebt gepland; om jou website bezoek of cursus zo prettig mogelijk te laten verlopen; om jou de service te kunnen geven die wij belangrijk vinden, zoals het toesturen van informatie voorafgaand aan een cursus of examen; om te kunnen instaan voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers; om de afgenomen cursus in rekening te brengen; om je correct aan te kunnen spreken; om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen; om de gevraagde informatie van ons te kunnen ontvangen; om je te kunnen uitnodigen voor een cursus; om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jouw klacht te kunnen afhandelen; om relaties en het netwerk van EHBO Viva beter in kaart te kunnen brengen; voor analysedoeleinden waarmee we onze dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren, en waarbij gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd; als je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld als je op de hoogte gehouden wilt worden over EHBO Viva en haar cursussen en producten, voor onderzoeksdoeleinden of om onze dienstverlening te verbeteren; om aanbiedingen bij je onder de aandacht te brengen die afgestemd zijn op jouw interesses. 

Verwerking door derde partijen 

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld omdat wij zelf niet over de benodigde techniek beschikken) of vanwege een (wettelijke) verplichting. In dergelijke gevallen schakelen wij een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen of om de (verkoop)overeenkomst na te kunnen komen. Deze derde partij verwerkt eveneens de persoonsgegevens. Voorbeelden zijn de afhandeling van betalingen, het verstrekken van adresgegevens aan de bezorgdienst om de door jou bestelde webshopartikelen te kunnen afleveren of een gespecialiseerde partij die ervoor zorgt dat jouw cursus informatie en toegang in jouw mailbox wordt afgeleverd. In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacyrichtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. EHBO Viva is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Ook kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn aangifte te doen, bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude. Daarnaast kunnen politie, justitie, toezichthouders en/of de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. In al deze gevallen moeten de benodigde persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alle gegevens die zijn verzameld ten behoeve van het afnemen van onze producten en/of diensten zullen na het volledig afronden hiervan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn. Als verwijdering technisch niet mogelijk is worden gegevens waar mogelijk geanonimiseerd. Voor sollicitanten geldt dat wij hun gegevens vier weken na het afronden of stopzetten van een wervingsprocedure vernietigen, tenzij is afgesproken met de sollicitant diens gegevens in portefeuille te houden. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens nog maximaal één jaar. Als je hebt aangegeven dat je als relatie in ons bestand wilt worden opgenomen, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je geen e-mailcommunicatie meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand.

Delen wij persoonsgegevens met anderen? 

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om mee te werken aan een onderzoek van politie of andere autoriteiten. Zie ook punt 6. 

Doorgifte buiten de EU 

Jouw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verwerkt en bewaard in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze verwerkers jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) opslaan en/of verwerken. Doorgifte aan een dergelijk land gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. 

Sociale media 

EHBO Viva maakt veel gebruik van sociale media om je te inspireren en te informeren, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om kijkjes achter de schermen te geven. Ook reageren we op jouw vragen en opmerkingen. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram en YouTube. Als je deze sociale media gebruikt, ga je akkoord met de voorwaarden van het socialmediaplatform dat je gebruikt. Op sociale media plaatsen we ook advertenties over onze cursussen en opleidingen en andere activiteiten. Je krijgt onze advertenties te zien op basis van de gegevens die het sociale media-platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je leeftijd, in welk land je woont of dat je geïnteresseerd bent in onze cursussen. EHBO Viva heeft geen invloed op de gegevens die sociale media-platforms van jou verzamelen. Kijk hiervoor in de voorwaarden van het platform. Deze privacy-instellingen kun je vaak ook beheren in de instellingen van jouw sociale media-profiel. 

Google Analytics 

EHBO Viva gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek van de websites. Met die kennis verbeteren we de websites. De gegevens leiden niet naar individuele personen. EHBO Viva heeft de volgende maatregelen genomen om jouw privacy te beschermen: We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De optie ‘gegevens delen met Google’ hebben we uitgeschakeld. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. 

Cookies 

Op de websites van EHBO Viva gebruiken we cookies om de websites goed te laten functioneren, om het gebruik van de sites te analyseren en om jou advertenties te kunnen tonen op basis van je interesses en surfgedrag.

Welke rechten heb je

Als je het idee hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je een verzoek indienen om deze verwerking te laten beperken. Je kunt een verzoek indienen om in te zien welke persoonsgegevens we van jouw verwerken. Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te passen, wanneer deze niet kloppen. Je kunt eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Betreft deze intrekking beeldmateriaal, dan moet je duidelijk vermelden welke datum het beeld is gemaakt, bij welk evenement en het beeld omschrijven. Voeg bij voorkeur het beeld bij. Het beeldmateriaal zal vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor toekomstige publicaties. Je kunt een verzoek indienen voor het overdragen van je persoonsgegevens naar een andere organisatie. Dit verzoek zal worden ingewilligd, voor zover dit technisch mogelijk is. Je hebt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruikmaakt van dit recht, dan wordt de verwerking beëindigd, tenzij onze dringende gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan jouw belang. In een dergelijk geval zullen wij je hierover informeren. Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Als je een dergelijk verzoek hebt gedaan, worden je gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij dit niet mogelijk is vanwege wetgeving. In sommige gevallen is het technisch niet mogelijk de gegevens te verwijderen en zullen de gegevens waar mogelijk geanonimiseerd worden 

Een verzoek kun je schriftelijk indienen: 

Per post: EHBO Viva B.V. t.a.v. Emily, Adres: Frans Halslaan 30, 2951 PE, Alblasserdam of stuur een e-mail aan : info@ehboviva.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Als het niet mogelijk is jouw verzoek in te willigen, zullen wij dit gemotiveerd laten weten. Wij kunnen vragen om je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te vragen. Dit doen wij om misbruik te voorkomen. 

Klacht indienen 

Heb je het idee dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en wij jouw klacht hierover niet serieus nemen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

EHBO Viva doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Ons doel is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website heeft een ssl-certificaat zodat gegevens veilig en versleuteld worden verzonden. Dit is te herkennen aan een slotje voor de url in de adresbalk van de browser. Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@ehboviva.nl

Wijzigingen 

EHBO Viva behoudt het recht om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is aangepast op 3 Augustus 2021. 

Retourbeleid

Retourneren

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ehboviva.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd zijn, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.